Statuten

1. De club

Art. 1. De Gentse studentenclub "Hoogstudentenclub Payottenland" werd opgericht tijdens het academiejaar 1972-1973 door Dr. Paul Reniers. De voertaal is het Nederlands. De kleuren van de club zijn rood-groen-rood. Hoogstudentenclub Payottenland is lid van het Senioren Konvent Ghendt (SK) en erkent diens gezag en statuten.

Art. 2. Hoogstudentenclub Payottenland verenigt studenten, woonachtig in het Pajottenland en omgeving of met sympathieën voor het Pajottenland, met als doel hen buiten hun studiebezigheden in een studentikoze sfeer te verenigen. Hoogstudententenclub Payottenland maakt geen onderscheid op vlak van etniciteit, geslacht, ideologie of geloofsovertuiging.

Art. 3. De club bestaat uit praesidium, oud-leden, commilitones en schachten. Ze wordt geleid door het praesidium.

Art. 4. De commilitones dragen op de clubvergaderingen een clublint met de kleuren van de club over de rechterschouder. De schachten dragen een clublint over de linkerschouder. De schachtentemmer draagt twee clublinten, nl. één over elke schouder.

Art. 5. Vlag, schild, archief, hamer, kassa, kasboek en eventuele andere clubattributen zijn eigendom van de club en dienen na de verkiezing van een nieuw bestuur overhandigd te worden.

2. Het praesidium

Art. 6. Het praesidium bestaat uit commilitones die het dagelijkse bestuur van de club op administratief en organisatorisch vlak waarnemen. Het praesidium kan bestaan uit een praeses, een vice-praeses, een penningmeester, een zedenmeester, een schachtentemmer, een cantor, een scriptor, een sportpraeses en een tapmeester. Het praesidium wordt verkozen voor één werkjaar, vanaf de verkiezing tot de verkiezing het daaropvolgende jaar.

Art. 7. De verantwoordelijkheden van de verschillende praesidiumleden omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, de volgende:

  1. De praeses zit de clubvergaderingen en alle andere samenkomsten van de club voor. Hij regelt het verloop van de cantus. Ieder coronalid dient de richtlijnen van de praeses te volgen. Hij is tevens de eindverantwoordelijke van de club en is indien mogelijk aanwezig op de Raad der Senioren (RS) van het SK.
  2. De vicepraeses is de rechterhand van de praeses, hij vervangt de praeses bij afwezigheid.
  3. De penningmeester is de financiële verantwoordelijke van de club. Hij houdt tevens het kasboek bij.
  4. De zedenmeester helpt door zijn controle op de leden de praeses bij het handhaven van de tucht. De praeses kan een zedenmeester aanstellen voor de duur van de clubavond.
  5. De schachtentemmer is verantwoordelijk voor het welzijn en welgedragen van de schachten en voor hun opleiding tot commilitones. Hij heeft toezicht over hen tijdens de clubvergaderingen.
  6. De cantor is belast met het aanleren van nieuwe liederen. Hij is de voorzanger bij het aanheffen van een lied.
  7. De scriptor zorgt voor de briefwisseling, de verslagen, de affiches... Hij dient alle beslissingen die op een vergadering genomen worden te noteren, en staat in voor de publiciteit van de activiteiten.
  8. De sportpraeses is verantwoordelijk voor de sportactiviteiten, zowel die van de club zelf, als van het SK.
  9. De tapmeester is verantwoordelijk voor het drinken tijdens de clubvergaderingen. Hij staat, eventueel geholpen door schachten, in voor het regelmatig laten schenken van bier tijdens de cantus.

Art. 8. De praeses kan voor de duur van de avond een bestuurslid of een commilito aanwijzen om "ad interim" een niet-verkozen functie uit te voeren of een afwezig bestuurslid te vervangen.

Art. 9. De praeses, vice-praeses en de penningmeester vormen het hoog praesidium; zij zijn belast met de taak om de club gedurende het academiejaar draaiende te houden en de beleidslijnen uit te zetten. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de continuïteit van de club; ze staan er voor in dat de club ook het volgende werkjaar zowel financieel als sociaal zal kunnen functioneren. Zij kunnen dit alles in samenspraak doen met de overige praesidiumfuncties die het laag praesidium vormen, en aldus raadgevend, organisatorisch en praktisch het hoog praesidium bijstaan.

Art. 10. Het praesidium komt voldoende bijeen om het verloop van het clubjaar en zijn activiteiten te evalueren. Deze vergaderingen worden samengeroepen door de praeses; een ander praesidiumlid kan het tevens nodig achten dit te doen, en kan dit voorstellen en motiveren aan de praeses, via wie het praesidium dan al dan niet bijeen kan geroepen worden.

Art. 11. De praesidiumleden zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen welke gebeuren tijdens de activiteiten van de club. De aanwezigen dragen zelf alle verantwoordelijkheid.

Art. 12. Een praesidiumlid kan om ernstige redenen, bv. omdat hij zijn functie als praesidiumlid niet naar behoren uitvoert, ontslaan worden uit zijn functie. Voor elke functie dient men hierover te stemmen bij voltallige aanwezigheid van het praesidium, waarbij volmachten worden toegestaan. Deze maatregel kan getroffen worden indien er een 2/3 meerderheid der stemmen is, waarbij het praesidiumlid in kwestie niet mag meestemmen. Het SK en de clubleden worden zo snel mogelijk ingelicht.

Art. 13. Een praesidiumlid kan op elke bestuursvergadering ontslag nemen uit zijn functie. Hij deelt dit mee aan het voltallige praesidium, samen met zijn motivering.

Art. 14. Indien de praeses ontslagen wordt of zelf ontslag neemt uit zijn functie, dienen er nieuwe praesidiumverkiezingen uitgeschreven te worden. Om de continuïteit te verzekeren, zal het praesidium echter de club blijven leiden tot en met de nieuwe verkiezingen. De vicepraeses neemt in dit geval tijdelijk de taken van de praeses over. Indien een ander praesidiumlid ontslagen wordt of ontslag neemt kan het praesidium in onderling overleg beslissen of en hoe deze persoon vervangen dient te worden.

Verkiezingen

Art. 15. Het praesidium wordt jaarlijks op de kiescantus verkozen. Deze cantus is gesloten en enkel toegankelijk voor clubleden. Enkel leden, prosenioren en de peter/meter hebben stemrecht. Schachten worden ook toegelaten, maar hebben geen stemrecht.

Art. 16. Om als praesidiumlid verkozen te worden dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen: a) de persoon moet in het jaar waarin hij in het praesidium zal zitten student zijn b) de student dient gedoopt en ontgroend te zijn bij de club op het moment van de verkiezingen c) men moet minstens 18 jaar oud zijn.

Art. 17. Om verkozen te worden als lid van het hoog praesidium (zie Art. 9) gelden volgende voorwaarden: a) de kandidaat beantwoordt aan de voorwaarden uit artikel 16 b) de kandidaat moet al minstens één jaar een andere praesidiumfunctie in de club vervuld hebben.

Art. 18. Indien tijdens de eerste verkiezingsronde voor een welbepaalde functie geen kandidaten zijn, kunnen vanaf de tweede ronde commilitones zich kandidaat stellen die niet aan de voorwaarden zoals gestipuleerd in Artikels 17 en 18 voldoen. Elke kandidaat moet evenwel steeds een gedoopt lid van de club zijn en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Art. 19. Indien er na twee verkiezingsrondes geen kandidaten zijn voor de functie van praeses, wordt de verkiezing gestaakt, en wordt er een nieuwe datum voor de kiescantus vastgelegd.

Art. 20. De functies worden verkozen in de volgende volgorde: praeses, vicepraeses, penningmeester, zedenmeester, schachtentemmer, cantor, scriptor, sportpraeses, tapmeester.

Art. 21. De verkiezing van elke praesidiumfunctie is geheim.

Art. 22. De kandidaturen worden ingediend tijdens de cantus zelf. De commilitones die zich kandidaat stellen voor een functie dienen zich recht te stellen voor de derde slag van de praeseshamer. Indien de kandidatuur geldig is, mag de kandidaat zijn kandidatuur motiveren. Daarna mogen er vragen gesteld worden door de aanwezigen. Indien er meerdere kandidaten zijn voor een functie, dienen de andere kandidaten de zaal te verlaten tijdens de speech en de vragen aan een kandidaat.

Art. 23. Elk lid heeft het recht om tijdens elke stemronde één stem uit te brengen. De senior, prosenioren en de peter/meter beschikken ieder over twee stemmen.

Art. 24. Voor elke stemronde wordt door de praeses meegedeeld welke stemmen als geldig zullen worden beschouwd. Blanco stemmen worden afgetrokken van het totaal. Ongeldige stemmen worden als "tegen" beschouwd. Indien er meerdere kandidaten zijn, worden "tegen" en "ongeldig" beschouwd als tegen alle kandidaten. Vooraf wordt het totale aantal uit te brengen stemmen vermeld, omdat dit afhankelijk is van de aanwezigheden. Wie de cantus verlaat tijdens de stemming voor een bepaalde functie (met uitzondering van de kandidaten zelf), mag pas opnieuw binnen als deze stemming afgelopen is, en verliest zo ook zijn/haar stemrecht voor die functie.

Art. 25. De praeses dient verkozen te worden met 2/3 meerderheid van de geldige stemmen. Indien in de eerste ronde geen van de kandidaten een voldoende aantal stemmen behaalt, wordt een tweede ronde gehouden, waarbij, indien er meer dan 2 kandidaten zijn, de kandidaat met de minste stemmen uit de eerste ronde zich dient terug te trekken. Vanaf de derde ronde is een meerderheid van de helft plus één nodig.

Art. 26. Voor de andere bestuursposten geldt vanaf de eerste ronde de gewone meerderheid der geldige stemmen (1/2 + 1). Zijn er meer dan twee kandidaten en werd de gewone meerderheid der geldige stemmen bij de eerste stemronde niet behaald, dan dient er tot herstemming overgegaan te worden, waarbij de kandidaat die de minste stemmen behaalde, zich moet terugtrekken. Indien meer dan 3 kandidaten valt steeds diegene met de minste stemmen af.

Art. 27. In de tweede ronde dienen de kandidaten een advocaat aan te stellen die in hun plaats speecht en vragen beantwoordt. In de derde ronde moet de kandidaat weer zelf speechen, in de vierde weer de advocaat, enz... De advocaat dient de kandidaat waarvoor hij speecht ten volle te steunen en zijn best te doen om hem te verkopen, ook al zou hij niet voor de kandidaat waarvoor hij speecht stemmen of niet achter zijn kandidatuur staan.

Art. 28. In een speech mag men de andere kandidaten niet afbreken, de speech dient enkel om zichzelf te "verkopen". Dus er word niet verwezen naar andere personen. Dit geldt ook voor de advocaten.

Art. 29. Voor iedere bestuurspost kan slechts één kandidaat verkozen worden. Indien na verscheidene stemrondes de beide kandidaten steeds hetzelfde aantal stemmen behalen, kan het praesidium een staking der stemmen uitspreken voor deze bestuurspost, en kan deze bestuurspost bij een volgende cantus verkozen worden.

Art. 30. Als men zich kandidaat heeft gesteld voor een bepaalde functie en niet verkozen werd, mag men zich kandidaat stellen voor een andere functie.

Art. 31. Nadat alle stemmingen uitgevoerd zijn, worden de openstaande functies herhaald. Daarna gebeurt de plechtige lintoverdracht in dezelfde volgorde als in Artikel 20.

Wijzigen van de statuten

Art. 32. Deze statuten kunnen niet door één praesidium gewijzigd worden. Wijzigingen in de statuten worden gestemd met een tweederde meerderheid der stemmen op een statutaire vergadering waarop zowel het huidige als het vorige praesidium alsook de proseniores uitgenodigd worden. Deze uitnodigingen dienen minstens twee weken op voorhand gestuurd te worden. De statutaire vergadering moet gehouden worden in het begin van het academiejaar, voor de verkoop van de lidkaarten.

Art. 33. Eventuele wijzigingen kunnen door alle aanwezigen op de statutaire vergadering naar voren gebracht worden. De gewijzigde statuten dienen publiekelijk kenbaar gemaakt te worden. Bij het eventueel wijzigen der statuten dient men er wel op toe te zien dat men geen wijzigingen aanbrengt aan de basisgedachte van een studentenclub.

Art. 34. Ook indien er geen wijzigingen aan de statuten aangebracht worden dient de statutaire vergadering (inclusief het nieuwe praesidium) de statuten goed te keuren.

Goedgekeurd,

Gent, 2 september 2010

De aanwezigen:

Aljosja Van der Straeten
Edward de Veirman
Bart De Cock